Terms and Conditions – Piqqer

Allmänna villkor för klinik
1a: Allmänna Regler
Gäller fr.o.m. 2018-11-01 på piqqer.com
Då Piqqer AB agerar som tredje part, gäller respektive Återförsäljares Allmänna villkor/Regler vid köp. Piqqer.com är en oberoende handelsplattform.

1b: Anvisningar, säkerhetsföreskrifter och ansvar

Användaren skall se till att:
• De personliga lösenorden skall hållas hemliga och får ej delges tredje part.
• Även E-post meddelande med det personliga lösenordet hålls hemligt för tredje part.
• Piqqer skall omedelbart meddelas vid misstanke om att det personliga lösenordet kommit till någon annans kännedom.
• Lösenordet får aldrig lämnas vidare, det är enbart personligt.
• Piqqer har rätten att stänga av kunden vid minsta misstanke om obehörigt utnyttjande eller inkräktande utifrån.
• Det är kundens ansvar att säkerställa att samtliga adressuppgifter är korrekta vid varje enskilt ordertillfälle. I annat fall får kunden ta de kostnader som uppkommer vid eventuella skador, såsom t.ex. felaktig leveransadress m.m.

2: Behandling av personuppgifter
Se Integritetspolicy nedan

3: Cookiepolicy
Se cookiepolicy nedan

4: Produkt- och prisinformation
Produktinformation och annan information har antingen tillgängliggjorts av leverantörer, tillverkare, återförsäljare, publikationer eller har hämtats från offentliga källor. Piqqers avsikt är att all information på webbplatsen ska vara så korrekt och aktuell som möjligt. Piqqer kan dock inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten i den information som finns presenterad på webbplatsen. Vi uppmanar våra användare att själva undersöka priser och fakta innan de köper något från de återförsäljare som visas på vår webbplats för att verifiera att informationen är exakt. Alla handlingar som vidtas av webbplatsens användare sker på individens ansvar. Piqqer kan inte garantera att någon information är korrekt och kan inte hållas ansvarig för några handlingar som vidtas grundat på produkt- och prisinformationen som tillhandahållits.

Se Friskrivningsklausul, punkt 8.

5: Återförsäljare
Återförsäljare som anges på Piqqers webbplats är oberoende tredje part och Piqqer agerar inte som huvudman, agent eller mäklare med avseende på några annonsörer. Ditt förhållande med en återförsäljare som du kontaktar genom denna webbplats gäller bara mellan dig och återförsäljaren. Återförsäljarens Allmänna villkor för köp gäller.

Du godkänner att inte hålla Piqqer ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår på grund av några mellanhavanden med våra återförsäljare, eller som följd av det innehåll som tillhandahålls av dessa återförsäljare via webbplatsen. Vill du rapportera ett fel eller har några frågor, vänligen kontakta: info@piqqer.com

6: Kostnader
Det finns ingen kostnad att använda tjänsten för er som användare. Ingen betalning ska ske via piqqer.com, utan respektive återförsäljare fakturerar köparen direkt enligt deras gällande villkor.

7: Immateriell egendom
Ägande
Denna webbplats är Piqqers och/eller dess olika tredje parts leverantörers och distributörers copyrightskyddade egendom. Den information som finns på denna webbplats får inte mångfaldigas, publiceras på nytt, distribueras, anslås, säljas, överföras eller modifieras utan Piqqers och/eller dess tredje parts uttryckliga skriftliga tillstånd. Detta gäller dock inte nedladdning, kopiering och sparande av information från webbplatsen för personligt bruk. Varumärkena, logotyperna och service marks som finns på denna webbplats är registrerade varumärken och/eller varumärken genom sedvanerätt som tillhör Piqqer, dess närstående bolag och olika tredje part. Det ska inte förstås att någon information på denna webbplats medger, underförstått eller på annat sätt, någon licens eller rättighet för att använda något av varumärkena utan skriftligt tillstånd från Piqqer eller den part som äger varumärkena. Piqqer gör inte anspråk på att äga några av tredje parts eller närstående återförsäljares, leverantörers eller tillverkares varumärken som visas på denna webbplats.
Detsamma gäller varumärkena som tillhör andra publicister eller publikationer på denna webbplats.

Meddelande om copyright och varumärke
Piqqer.com. © 2017, Piqqer AB.
Med ensamrätt, utom där motsatsen uttryckligen anges ska inget inom webbplatsen tolkas som beviljandet av någon licens enligt våra eller tredje parts immateriella rättigheter. Varken genom lagligt hinder, slutsats, avstående eller annat. Utan begränsning av allmängiltigheten hos det föregående är du införstådd med och godtar att allt innehåll som är tillgängligt genom och som används för att bedriva webbplatsen och dess tjänster är skyddade av copyright, varumärke, patent eller andra äganderättigheter tillhörande Piqqer och närstående bolag, licensgivare och tjänsteleverantörer.

Anspråk om intrång i immateriell egendom
Det är Piqqers policy att snabbt svara på anmälningar om intrång i immateriell egendom. Vi behandlar och undersöker skyndsamt meddelanden om påstått intrång och vidtar lämpliga lagar om immateriell egendom. Meddelanden om påstått intrång ska skickas till:
E-postadress: info@piqqer.com

Länkar
Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som tillhandahålls uteslutande för din bekvämlighet och inte som ett godkännande av Piqqer eller dess tredje parts leverantörer eller distributörer av innehållet på dessa webbplatser. Piqqer har inte granskat alla de webbplatser som är länkade till webbplatsen och ansvarar inte för deras innehåll. De länkade webbplatserna tillhandahålls endast för din bekvämlighet och du besöker dem på egen risk. Piqqer gör inga påståenden och lämnar inga garantier med avseende på några andra webbplatser eller innehållet eller materialet på dessa webbplatser. Om du beslutar att besöka andra webbplatser gör du det på egen risk.

Skadeslöshet och befrielse
Materialet som du läser på denna webbplats tillhandahålls endast som information. Genom att använda webbplatsens sidor godtar du att hålla Piqqer och närstående skadeslösa, och att hålla dem skadeslösa för alla eventuella anspråk och kostnader, inklusive advokatarvoden, som uppkommer av din användning av webbplatsens sidor, din användning av produkterna och tjänsterna eller ditt insändande av idéer och/eller material till Piqqer eller av någon persons användning av varje ID, medlemskap eller lösenord som du har med någon del av webbplatsen, oavsett om denna användning sker med ditt tillstånd. Piqqer förbehåller sig rätten att på egen bekostnad företa det exklusiva försvaret och den exklusiva kontrollen över varje fråga som annars är föremål för ditt medgivande av skadeslöshet och i detta fall samtycker du till att samarbeta i Piqqer försvar mot sådant anspråk.

Friskrivning från garantier och ansvarsbegränsning
Genom att använda webbplatsen, produkterna och tjänsterna eller insända idéer och/eller relaterat material till oss samtycker du till att befria de skadeslösa från alla eventuella anspråk, krav, skulder, skyldigheter, skador kostnader och utgifter av varje slag, vare sig kända eller okända, misstänkta eller inte misstänkta, avslöjade eller inte avslöjade som du kan ha mot dem som uppkommer av eller har något som helst samband med sådana tvister och/eller med produkterna och tjänsterna eller med varje tvist med avseende på användningen av idéer och/eller relaterat material som har insänts till de skadeslösa.

Du samtycker till att i lagens fullaste utsträckning avstå från åberopandet av varje lag som kan begränsa sådana skadeslöshållandens eller befrielses verkningsfullhet.

Force Majeure
Piqqer äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Piqqers kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

8: Friskrivningsklausul
Piqqers mål är att lista samtliga återförsäljare och tillverkare med produkter och tjänster som faller inom våra kategorier i respektive bransch. Därigenom kan vi garantera att våra besökare får en heltäckande bild av både produktutbud och prisläge.

Vi strävar efter att alla priser och all övrig information ska vara korrekt och uppdaterad. Dock kan vi inte garantera att det så alltid är fallet. Piqqer tar inte ansvar för eventuella problem som informationen vi eller en återförsäljare presenterar kan orsaka för användaren. Har ni råkat ut för något problem vore vi tacksamma om ni rapporterar det till oss, så att vi kan rätta till felaktig information.

Trots att det kan vara samma artiklar/modeller, så kan egenskaper eller erbjudanden för varor som listas ibland variera något. Det kan till exempel gälla språket i menyer och manualer, garantivillkor, förinstallerade mjukvaror, medföljande tillbehör mm. Vi uppmanar därför våra besökare att noga studera produktbeskrivningar och garantivillkor, antingen via butikernas egna webbplatser eller genom direktkontakt, samt att väga in eventuella skillnader vid prisjämförelser.

När det gäller de varor som listas hos Piqqer så ansvarar varje ÅF/tillverkare för att varorna samt marknadsföring och försäljning av dessa uppfyller gällande lagar och regler.

Trots att Piqqer alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter tar sig in i materialet.

9: Registrering av företagskonto
Som kontoinnehavare ansvarar du för att de uppgifter du lämnat är korrekta och fullständigt ifyllda
Som kontoinnehavare är du skyldig att ta del av innehållet i villkoren och eventuella ändringar av villkoren.
När du registrerar dig som kontoinnehavare kommer Piqqer att behandla personuppgifter om dig. Behandlingen sker enligt Piqqers integritetspolicy som utförligt beskriver hur vi samlar in, använder, sparar och delar din personliga information.

Regler och riktlinjer för Kontoanvändare
I och med att du registrerar dig som medlem godkänner du dessa regler och riktlinjer.
Observera att vid betyg/omdöme 2 eller lägre, ger vi möjligheten till gällande ÅF att bemöta kritiken innan publicering.

E-postadress
Du måste alltid ha en fungerande e-postadress kopplad till ditt användarkonto, dvs. en e-postadress där vi vid behov kan komma i kontakt med dig. Av denna anledning är det inte tillåtet att använda e-postadresser av engångstyp.

En registrering per medlem
Det är inte tillåtet att registrera fler än ett användarkonto. Vill du göra någon ändring i ditt medlemskap kontaktar du vår supportavdelning som hjälper dig.
Det är inte heller tillåtet att registrera ett konto i syfte att hjälpa någon annan att kringgå våra regler eller moderators uppmaningar.

När du har frågor
Om du glömmer bort ditt användarnamn/lösenord eller har andra frågor rekommenderar vi att du kontaktar vår supportavdelning via info@piqqer.com

När du postar meddelanden
När du postar ett meddelande ger du Piqqer rätt att lagra och tillhandahålla meddelandet samt att vid behov flytta, redigera eller avlägsna det i enlighet med våra regler. Denna rätt gäller även om du vid ett senare tillfälle väljer att avsluta ditt konto.

Om du inte längre vill vara medlem
Du kan när som helst avsluta ditt kontoinnehav. Då raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa kontovillkor
Skulle du av någon anledning vilja avsluta ditt medlemskap kontaktar du vår supportavdelning

Om du återigen vill bli medlem
Om du, efter att du själv valt att avsluta ditt medlemskap, återigen vill bli medlem är det tillåtet att skapa ett nytt konto.

När du har blivit medlem
Reglerna kan förändras
Ibland kan det dyka upp nya funktioner eller företeelser som kräver att reglerna förändras och det är därför viktigt att du då och då besöker denna regelsamling.

Moderatorer
Moderatorerna finns här för att göra din och alla andra medlemmars tillvaro så trevlig som möjlig. Får du en uppmaning eller tillsägelse av en moderator, rätta dig efter denna. Har du synpunkter på hur moderatorer agerar eller sköter sig, skriv inte detta i forumet utan maila info@piqqer.com

Om du inte förstår eller håller med
Om du inte håller med, inte förstår eller undrar varför något skett när det gäller dina egna eller andras inlägg, omdömen eller om du anser att du eller någon annan blivit orättvist behandlad av en moderator är det inte tillåtet att påpeka eller börja diskutera på webbplatsen. Kontakta i stället oss på info@piqqer.com

Om någon annan bryter mot reglerna
Om du anser att en medlem bryter mot reglerna eller på annat sätt uppför sig illa kan du anmäla även detta till admin. Var tydlig i er beskrivning genom att beskriva vad som avses, vilken regel du anser att det bryter mot och på vilket sätt.

Om du själv bryter mot reglerna
Bryter du mot någon regel eller trotsar en moderators uppmaning kan följden bli en varning eller avstängning. Vid allvarliga förseelser eller om man systematiskt vägrar följa moderatorers uppmaningar kan man bli avstängd för all framtid.
Om du blir varnad får du ett e-postmeddelande om detta

Inlägg, omdömen, bilder, signaturer och annonser kan plockas bort
Utan förvarning och utan att i efterhand meddela medlemmen kan inlägg, omdömen, bilder, signaturer och annonser som bryter mot någon regel eller mot svensk lag plockas bort eller redigeras. Saknar du något och inte förstår varför det har försvunnit, eller om du anser att åtgärden är felaktig, är du välkommen att kontakta oss på info@piqqer.com

Om regler saknas
Det är naturligtvis omöjligt att skapa en regel för varje tänkbar situation och en moderator måste ibland ta ställning till något som inte är klart reglerat. I dessa fall räknas moderators beslut som regel.

Att göra inlägg/ kommentera – Omdömen
Allmänt om omdömen
Omdömen ger personer som handlar i egenskap av kund/konsument en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och åsikter.

Alla betyg måste åtföljas av en kommentar som motiverar betyget. Ju mer negativ man är desto tydligare bör man vara i sin motivering. Givetvis är det trevligt om även positiva erfarenheter beskrivs så ingående som möjligt.
Notera att vid betyg/omdöme 2 eller lägre, ger vi möjligheten till gällande ÅF att bemöta kritiken innan publicering. Produktomdömen ska reflektera kundens egna erfarenheter och egna upplevelser.

Reklam eller misskreditering
Omdömen får inte användas i syfte att göra reklam för eller misskreditera ett visst företag, produkt eller webbplats. Det gäller speciellt om omdömeslämnaren har koppling till, agerar på uppmaning/uppdrag av, eller har mottagit/kommer att motta någon form av ersättning av företag kopplade till den aktuella butiken/produkten eller företag kopplade till konkurrerande butiker/produkter (vid misstanke om misskreditering). Denna regel gäller även omdömen vars påståenden uppenbart är, rimligen bara kan vara, eller bevisligen är felaktiga och på grund av detta riskerar att skada ett företag.

Länkar till externa webbsidor
Omdömen för nätbutiker och produkter får inte innehålla länkar eller andra hänvisningar till externa webbsidor.

Ej avslutade ärenden
När en kund hävdar utebliven leverans eller att man väntar på återbetalning, ersättning eller åtgärder i ett pågående supportärende, bör omdömet uppdateras från tid till annan tills ärendet är avslutat. Om vi anser det nödvändigt kan omdömet döljas och förbli dolt tills uppdatering sker.

Vett och etikett
Uppträd alltid vårdat och sakligt. Insinuationer eller påhopp accepteras inte!

Tänk på att hets mot folkgrupp inte bara är ett regelbrott utan även ett allvarligt lagbrott som omfattar “uttalanden som uttrycker missaktning för grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”.

Kritiken ska vara konstruktiv och väl motiverad. Att kort förklara ett visst ställningstagande eller ett ifrågasättande är normalt tillåtet men att ge sig in i en meningslös diskussion där man ältar något i inlägg efter inlägg är inte tillåtet. Inte heller är det tillåtet att försöka påverka någon annan med sina åsikter för sakens egen skull.

Om du inte gillar det du läser
Ett inlägg är till för dem som faktiskt vill ta till sig/läsa det. Vi tillåter inte att ifrågasätter själva ämnet eller gör sig lustig över innehållet.
Vi tillåter inte heller inlägg som är, eller som bär tydliga tecken av att vara, avsedda att genera, förolämpa eller göra sig lustig. Sådana inlägg/kommentarer kommer att plockas bort.

Dessa ämnen tillåter vi inte
Vi tillåter inte inlägg, bilder eller andra aktiviteter eller företeelser som rör eller som länkar till webbsidor som marknadsför eller på annat sätt propagerar för, partipolitik, politiska organisationer, religiösa inriktningar, religiösa organisationer, aktivism, aktivistorganisationer, pornografi, våld, olagliga droger/dopningsmedel eller nyttjandet av dessa, samt företeelser som går ut på att man skall satsa eller investera pengar.

Om lagbrott
Vi tillåter inte inlägg, annonser, länkar mm. vars innehåll handlar om egna lagbrott, förutsätter lagbrott, bara kan leda till lagbrott eller handlar om hur man undgår upptäckt. Exempel är bland annat tillverkning av utrustning vars innehav eller användningsområde är förbjudet, utannonsering av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor m.m.

Upphovsrätt
Man får inte publicera upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, varken som bifogade filer eller länkade via img- eller media-taggar

Uppgifter om andra
Var försiktig med uppgifter och åsikter om personer och enskilda firmor
Det är inte tillåtet att publicera uppgifter om andras namn, personnummer, telefonnummer, postadresser, e-postadresser, registreringsnummer för fordon, etnicitet, hälsotillstånd, politisk och religiös övertygelse, sexuell läggning, skulder, lagöverträdelser, polisärenden, domar i brottmål eller frihetsberövanden, kontonummer, ordernummer, fakturanummer med mera, oavsett om informationen framförs genom text eller bild.

Vi tillåter inte heller aktiviteter eller länkar som kringgår denna regel om syftet verkar vara att förfölja, skandalisera, förtala eller förolämpa en person.

Denna regel omfattar även enskilda firmor eftersom de alltid är kopplade till en fysisk person.

Uppgifter rörande företag och deras anställda
Uppgifter rörande företag (juridiska personer) är tillåtna så länge de inte bryter mot någon lag eller våra övriga regler.
När det gäller företags anställda är det, speciellt i samband med negativ kritik, inte tillåtet att publicera personuppgifter. Anställdas agerande är företagets ansvar och vill man kommentera detta får man göra det i allmänna ordalag utan att direkt eller indirekt nämna enskilda personer, till exempel genom att skriva företaget, säljaren, supporten mm. Vill man framföra åsikter rörande enskilda personer får man göra detta via e-post, telefonsamtal etc. till företaget.

Marknadsföring
Det är tillåtet att tycka både bra och illa om företag och produkter, men vi tillåter inte inlägg vars huvudsakliga syfte verkar vara eller kan upplevas som ren marknadsföring, eller misskreditering, av ett visst företag eller produkt. Det är inte heller tillåtet att för egen eller vinnings skull försöka locka besökare till en viss webbplats.

Vilseledande affärsmetoder
Tänk på att det enligt marknadsföringslagens svarta lista alltid är ett lagbrott att:
“Oriktigt påstå eller skapa intryck av att näringsidkaren inte agerar i syften som hänför sig till dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, yrkeskår eller yrkesområde, eller felaktigt uppträda som konsument”.
Detta ser vi allvarligt på och grova eller upprepade överträdelser kan komma att anmälas.

Bilder (inkl. fotografier, filmer e.t.c.)
Inga kränkande eller stötande bilder
Vi tillåter inga bilder som riskerar att upplevas som kränkande eller stötande.
Inga pornografiska filmer tillåts

Cookiepolicy
Vad är cookies?
Piqqer använder sig av cookies” kakor på svenska”, korta datafiler/textfiler som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare när du besöker vår sida.

Kakan innehåller ingen personlig information och ingen koppling görs mellan sådan information och en besökares identitet.

Det finns två typer av kakor: de som lagras under en bestämd tid på din dator och som raderas efter utgångsdatumet, samt kakor som försvinner när du stänger ner din webbläsare (sessionskakor). Piqqer använder sig av båda typerna av kakor som är viktiga för funktionen av vår sida och för att ge dig en bra användarupplevelse. Genom att besöka och använda vår webbsida och/eller godkänna allmänna villkor, samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som beskrivs på denna sida.

Piqqers användning av cookies hanteras inom ramen för GDPR och annan tillämplig lagstiftning.

Vad använder vi cookies till?
Piqqer använder kakor för att kunna känna igen din dator och samla in följande information om ditt besök på vår webbplats:
för att hantera inloggning
för att spara innehållet i din kundvagn
för att spara information under en order
för att rätt information skickas till rätt användare
för att skicka rätt användare till rätt server
för olika funktioner på sidan
för analys och statistik av besök på sidan
Viss information om din dator samlas även in via kakor, din dators IP adress, din dators operativsystem, din webbläsare och adresser till webbsidor som länkar till vår webbplats.

Tredje part cookies.
Piqqer använder även kakor från tredje parter, som till exempel Google Analytics, för att analysera och förbättra sidan.

Läs mer om hur Google använder uppgifterna de samlar in: www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/

Du kan själv välja att inte omfattas av Google Analytics via denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Du kan även begränsa så kallad intressebaserad annonsering från tredje parter som Piqqer samarbetar med genom denna länk: http://www.youronlinechoices.com/se

Cookies? Nej tack!
Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Piqqers webbsida försöker placera en kaka på din dator. Du kan radera tidigare lagrade kakor i din webbläsare (se din webbläsares hjälpsidor för mer information). Vidare kan du när som helst radera kakor manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera kakor från Piqqer, så kommer du inte att kunna genomföra köp på vår webbplats. Funktionaliteten kan även den komma att begränsas.
Har du frågor om hur sajten hanterar kakor ber vi dig kontakta oss, se kontaktuppgifter kundtjänst

Integritetspolicy
1: Behandling av personuppgifter

Piqqer.com är som en del av Piqqer AB värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som används av piqqer.com som är en del av Piqqer AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Piqqer AB avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till oss, i samband med gjord registrering på hemsidan, samtycke i mail, seminarium, social selling, sociala medier, bloggprenumeration och liknande instanser.

2: Syftet med insamling av personuppgifter.
IP-adress, kontaktuppgifter, bilder och namn är personuppgifter som kan härleda till dig som person. Vi på piqqer.com som är en del av Piqqer AB behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med förfrågningar.

Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats. Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter.

Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part (om det inte krävs i samband med ditt köp). Samtidigt godkänner du att vi sparar och använder dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera din beställning. Vi dokumenterar dessutom viss kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, för att kunna ge dig bästa service och följa upp dina ärenden.

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall oss på info@piqqer.com så ordnar vi det.

Vi hanterar följande personuppgifter:
Information som du själv ger till oss via till exempel formulär – (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
Teknisk information om din enhet
Hur du navigerar
Din position (baserat på antingen IP-adress eller GPS-signal)
Relevanta cookies
Information från våra partners, kunder, annonsörer och leverantörer

Vi behöver personuppgifter för att:
Driva våra tjänster
Hantera supportärenden och fixa fel
Ge personliga annonser, erbjudanden och rekommendationer
Skicka information till dig
Förebygga, begränsa och utreda missbruk

3: Laglig grund
Piqqer.com som är en del av Piqqer AB behandlar dina personuppgifter enligt gängse lagstiftning. När det är nödvändigt behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke.

4: Ditt godkännande
Genom att registrera personuppgifter på hemsidan samtycker du till att Piqqer AB, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra våra tjänster, produkter, service eller liknande, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar. Genom registrering hos piqqer.com som är en del av Piqqer AB samtycker du även till att ta emot information och marknadsföringsmaterial via e-post, telefon, per post, eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att du vid registrering eller senare uppgivit ditt telefonnummer eller din e-postadress till oss. Piqqer.com som är en del av Piqqer AB äger rätten att dokumentera din kommunikation med oss.

Du har rätt att från piqqer.com som är en del av Piqqer AB, få information om behandling av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som eventuellt upptäcks vara felaktiga. Du har rätt att en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till piqqer.com som är en del av Piqqer AB, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt att begära att dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring.

Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss via mail till info@piqqer.com. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det piqqer.com som är en del av Piqqer AB att vidta rättelseåtgärder.

Material som användare tillhandahåller Piqqer AB och som direkt eller indirekt innehåller uppgifter som kan kopplas till en idag levande fysisk person utgör personuppgifter. Genom att beställa Produkter och tillhandahålla personuppgifter godkänner användare att Piqqer AB inhämtar, använder, sparar och kan lämna användares personuppgifter till tredje part i den mån detta behövs för att möjliggöra leverans av Produkt. Personuppgiftsansvarig är Piqqer AB och/eller dess samarbetspartners/underleverantörer såsom tillämpligt. Användare har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om de personuppgifter som Piqqer AB har registrerat och hur dessa används. Man kan även begära att personuppgifter tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Utöver vad som följer av lag, förordning, myndighetsbeslut eller i övrigt är nödvändigt för fullgörandet av Avtalet förbinder sig parterna att inte under Avtalets giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja Avtalets innehåll eller sådan information som parterna erhållit från varandra och som är att betrakta som parts affärshemlighet. Part ska också vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående av anställda.

Allmänna villkor Återförsäljare (ÅF nedan)
Gäller fr.o.m. 2018-11-01 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan ÅF och Piqqer AB, org. nr. 559114-3291 om köp och leverans av Piqqer AB;s produkter och tjänster.

Inledande bestämmelser
De här allmänna villkoren “Villkoren” gäller för avtal “Avtalet” mellan Piqqer AB och återförsäljare ”ÅF” om köp och leverans av tjänster som tillhandahålls av Piqqer AB såtillvida inte annat överenskommits i avtalet.

Leverans
Piqqer AB ska leverera tjänsterna på det sätt och i den omfattning som specificerats i Avtalet. Med leverans avses den åtgärd genom vilken tjänsten blir tillgänglig för tredje man. Leverans förutsätter att ÅF följer de tidsramar och instruktioner som Piqqer AB uppställer i Avtalet.

Ingående av Avtalet
ÅF beställer tjänsten på det sätt som Piqqer AB anvisar. Såvida inte parterna har överenskommit om annat, ska Avtalet anses ingånget vid det tillfälle som överenskommelsen har varit skriftlig brevledes, per e-post, (alternativt muntligen), samt när Piqqer AB skickat orderbekräftelse till av ÅF angiven adress.

ÅF är införstådd med att Piqqer AB har rätt att justera pris enligt Avtalet i förhållande till överenskomna ändringar och/eller tillägg samt omedelbart tilläggsfakturera eventuell prisökning. Sådan ändring eller tillägg träder i kraft 30 dagar efter det att meddelande härom gjorts tillgängligt på www.piqqer.com eller genom meddelande (via post/e-post) till kund. Övriga tillägg till och ändringar av Avtalet ska för sin giltighet vara skriftliga och undertecknade av båda parter.

ÅF kontrollskyldighet
ÅF har skyldighet att kontrollera att presenterad information på piqqer.com är korrekt gällande försäljningspris, lagerstatus samt övrig kopplad information från ÅF och informera Piqqer AB om samtliga eventuella invändningar.

Immateriella rättigheter
Tillkommer gör rättigheter till material som framställs eller levereras av Piqqer AB. ÅF ansvarar för att samtliga uppgifter, utformning och/eller innehåll i annons och länkad information därtill som denne tillhandahåller Piqqer AB eller hänvisar Piqqer AB till (“Material”), i syfte att det ska utgöra innehåll i tjänst, inte innebär intrång i annans immateriella rätt. ÅF är ensamt ansvarig för och garanterar att Material inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material som ÅF inte har fått tillstånd att tillgängliggöra samt att ÅF innehar samtliga tillstånd och rättigheter som krävs för dess användning i tjänst och Material, inte strider mot lag, förordning eller myndighetsbeslut eller innebär intrång i annans rättighet och överensstämmer med god marknadsföringssed samt inte innehåller stötande eller förargande material. Piqqer AB förbehåller sig rätten att omedelbart ta bort eller avstå från att publicera Material som bryter mot Villkoren. ÅF beviljar genom sitt tillhandahållande Piqqer AB i tiden obegränsad, överlåtbar och oåterkallelig licens att helt eller delvis använda Material i syfte att fullgöra åtaganden enligt Avtalet. ÅF efterger härmed alla krav på ersättning för Piqqer AB;s användning av Material. ÅF ska hålla Piqqer AB skadelösa för det fall tredje part ställer krav på ersättning på grund av innehållet i eller användningen av Material. Piqqer AB förbehåller sig rätten att underlåta att leverera tjänst eller produkt vars innehåll enligt Piqqer AB;s bedömning kan strida mot lag, förordning, myndighetsbeslut eller annans rättighet, kan leda till rättsliga åtgärder mot Piqqer AB eller står i strid med Villkoren, Piqqer AB;s principer och anda eller på annat sätt enligt Piqqer AB;s uppfattning är olämpliga, stötande eller förargande. För det fall Piqqer AB väljer att inte leverera tjänst i enlighet med dessa skäl har båda parter rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Väljer Piqqer AB att inte leverera tjänst till följd av att kund inte iakttagit vad som följer av lag, förordning, myndighetsbeslut eller annans rättighet, Villkoren eller på annat sätt förfarit vårdslöst är ÅF inte berättigad att göra gällande någon form av påföljd därför gentemot Piqqer AB. ÅF avsäger sig ovillkorligen och oåterkalleligt rätten att göra gällande ytterligare anspråk på skadestånd eller annan kompensation till följd därav.

ÅF rättigheter
ÅF behåller äganderätten till alla immateriella egendomsrättigheter som existerar i det innehåll ÅF skickar till oss. I och med att ÅF skickar innehåll till Piqqer beviljar ÅF dock Piqqer en royaltybefriad, världsomfattande, icke exklusiv licens så länge copyright gäller för att använda ÅF innehåll eller del av ÅF innehåll på det sätt som beslutas av Piqqer på Piqqers webbplats, på annan webbplats eller via annat medium. Under inga omständigheter underkastas något avslöjande av någon idé eller relaterat material för Piqqer eller webbplatsen någon skyldighet om sekretess eller förväntning om ersättning.
Genom att skicka material till oss förklarar och försäkrar ÅF att materialen helt har sitt ursprung hos ÅF, att ingen annan äger några rättigheter i materialet och att det står oss fritt att använda materialet om vi så önskar, i tillhandahållet skick eller så som det ändrats av oss, utan att inhämta tillstånd eller licens från någon 3:e part.

Betalnings- och faktureringsvillkor
Pris följer av Piqqer AB;s vid var tid gällande prisuppgifter. Pris anges exklusive moms 25% samt andra enligt lag tillkommande skatter. Betalning ska vara Piqqer AB tillhanda senast 15 dagar netto efter fakturadatum. Fakturaunderlaget baseras på föregående månads aktiviteter på piqqer.com, d.v.s. Piqqer AB;s ersättning baseras på det ordervärde som är förmedlat under föregående månad. Fakturaunderlaget från Piqqer AB innehåller en tydlig specifikation på den exakta aktiviteten i form av ordernummer, belopp, datum, beställare. Är inte betalning fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodatum och ÅF är skyldig att utge ersättning för faktureringsavgift, skriftlig betalningspåminnelse samt för lagstadgade inkassokostnader. Piqqer AB förbehåller sig rätten att helt eller delvis underlåta att leverera Produkt under den tid dröjsmålet består, utan att det påverkar kunds betalningsskyldighet i förhållande till av Piqqer AB;s genomförd avtalad leverans. Om ÅF;s dröjsmål med betalning överstiger 30 dagar från förfallodatum äger Piqqer AB med omedelbar verkan rätt att säga upp avtalet.

Kreditbedömning
Piqqer AB har rätt att genomföra kreditprövning av ÅF. Efter bedömning av ÅF;s kreditvärdighet kan Piqqer AB besluta om avvikande eller förändrade betalnings- och faktureringsvillkor.

Kunds skadeståndsansvar
ÅF är skyldig att ersätta all skada som förorsakas Piqqer AB, inklusive ombudsarvode, rättegångskostnader, viten samt varje annan ersättning som Piqqer AB får utge genom att ÅF inte iakttagit Villkoren, eller på annat sätt agerat vårdslöst. Piqqer AB är skyldig att snarast underrätta ÅF om krav som riktas mot Piqqer AB med anledning av tjänst eller innehåll i tjänst.

Fel, reklamation och ansvarsbegränsning
Med fel avses att leverans av tjänst avviker från Avtalet. Reklamation ska framställas skriftligen snarast felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Initiala fel vid leverans av tjänst ska reklameras inom en månad efter Piqqer AB påbörjade leverans av tjänst. Fel som uppkommer därefter ska reklameras senast en månad från felets uppkomst. Sker inte reklamation skriftligen samt inom angivna frister förlorar kund rätten att kräva ersättning för felet. Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Piqqer AB. Piqqer AB har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om så kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för ÅF. Om avhjälpande inte kan ske har ÅF rätt till skäligt prisavdrag eller skadestånd i enlighet med denna punkt. Prisavdrag för fel som uppkommer är begränsat till det belopp som motsvarar vad kund erlagt för leverans av relevant tjänst. Piqqer AB ansvarar inte för fel som beror på ÅF, innehåll i Material eller något förhållande ÅF ansvarar för och inte heller för fel som inte reklamerats inom ovan angivna frister och/eller som borde ha upptäckts vid ÅF;s kontrollskyldighet enligt ovan. Piqqer AB;s ansvar för fel är begränsat till vad som uttryckligen framgår av Avtalet och förutsätter att Piqqer AB agerat vårdslöst. Piqqer AB ansvarar endast för direkt skada upp till ett maximalt belopp motsvarande mottagen betalning för leverans av relevant tjänst. Piqqer AB ansvarar således inte för indirekt skada såsom utebliven vinst eller andra följdskador såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt kan styrkas. Piqqer AB är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Piqqer AB:s kontroll och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse.

Produktutveckling
Piqqer AB förbehåller sig rätten att förändra tjänsten och erbjudanden tillhandahållna av Piqqer AB. Produktutveckling (inkluderande men ej begränsat till format, struktur, varumärken, domäner, omfattning, funktion eller erbjudanden som sådana) kan innebära att kunds köp av tjänsten påverkas varpå kund äger rätt att inom skälig tid, dock inom 5 arbetsdagar från förändringstidpunkten, säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Piqqer AB;s förändring är till väsentlig nackdel för ÅF. ÅF äger vid sådan uppsägning rätt till återbetalning av erlagt belopp avseende återstående avtalsperiod.

Avtalstid och uppsägning
Om inget annat framgår, gäller avtalet från dess ingående med en uppsägningstid på 2 månader.
Part har rätt att skriftligen säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet. Piqqer AB har även rätt att säga upp avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande om ÅF försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i likvidation, har kommit på obestånd eller det finns befogad anledning anta att ÅF kan komma på obestånd.

Personuppgifter och sekretess
Behandling av personuppgifter se nedan

Meddelanden
ÅF ska uppge namn på kontaktperson, den postadress och e-postadress till vilken ÅF önskar att Piqqer AB från tid till annan skall sända faktura, bekräftelse och andra meddelanden. Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom e-post, brev eller bud, till parternas i Avtalet angivna kontaktuppgifter. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda; genom e-post om mottagandet behörigen bekräftats, 2 arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran om avsänt med brev eller vid överlämnandet om avlämnat med bud. ÅF är skyldig att utan dröjsmål meddela Piqqer AB om förändringar i sina kontaktuppgifter.

Tvist
På Avtalet ska svensk rätt tillämpas utan hänsyn till dess lagvalsregler. Tvist skall avgöras vid Stockholms tingsrätt.

Kontaktinformation
Piqqer AB, organisationsnummer 559114-3291, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Mer information om bolaget hittar du på www.piqqer.com.

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post. piqqer.com som är en del av Piqqer Group AB.

Piqqer AB
Kungsgatan 3
SE – 432 45 Varberg
Sverige
info@piqqer.com

Tel: 010 – 183 98 88